Kapittel 6 Innledning om hva som er lovlig jakt

Jakt og fangst er regulert i mange lover og forskrifter. Her går vi gjennom de viktigste. Jegere må og kjenne til hvilke myndigheter som tar avgjørelser i saker som gjelder jakt.

Her får du lære hva som skal til for at du blir en godkjent jeger. Og hvilke regler må du følge for å drive lovlig jakt.

Revidert januar 2022

Under kan du få all tekst lest opp:

Du, viltet og andre brukere av naturen.

Alle som vil leve i et samfunn må ta hensyn til andre mennesker. Sjansene er da større for at andre tar hensyn til deg.

Du skal utøve jakta på en slik måte at det ikke går ut over viltet, andre jegere eller andre brukere av naturen. Alle er ikke like flinke til å ta hensyn. Lovene skal sikre at jegerne og jakta har en viss kvalitet. Våpen er farlig og dyrevelferd viktig.  Som lovlig jeger kan du føle deg trygg, og det gir en triveligere jakt.

I kapittel 6 skal vi gå gjennom de bestemmelsene du har mest bruk for som nybegynner på jakt. Loven og forskriftene inneholder mer detaljerte regler enn de vi gjengir her. Slå derfor opp i loven og forskriftene ved behov. Under finner du de viktigste lovene og forskriftene med lenker. Du trenger ikke lese alt nå. Her går vi bare gjennom det som er viktigst for deg som nybegynner på jakt. Resten lærer du deg siden.

Jakta i Norge,- hvem bestemmer?

Ved hvert stortingsvalg får vi en ny regjering. Regjeringen består av lederne (statsrådene) i alle departementene. Regjeringen ber departementet lage utkast til en lov. Regjeringen fremmer utkastet for Stortinget, som kan vedta, endre eller forkaste lovforslaget. Når loven er vedtatt, får et departement ansvaret for å følge opp. Viltloven ble første gang vedtatt i 1981, og er siden endret flere ganger. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for loven. Under Klima- og miljødepartementet ligger Miljødirektoratet. De følger opp det meste som har med jakt og vilt å gjøre. Her utarbeides forskrifter til Viltloven og de lager nærmere forklaringer til en del av forskriftene. Ansvaret for jaktbare viltarter er under overflytting til Landbruksdirektoratet. I mars 2023 fikk de nye stillinger for dette arbeidet. I årene som kommer vil vi se hvilke konsekvenser dette vil få for jakta.

Miljødirektoratet har fordelt noe av ansvaret for vilt videre til Statsforvalteren og fylkeskommunen. Noe skal den enkelte kommune bestemme. En del av ansvaret for vilt og jakt er fordelt slik:

Klima- og miljødepartementet/Landsbruks- og matdepartementet og Miljødirektoratet.

Departementet bestemmer hvem som kan jakte, at du skal ha tatt kurs for å jakte, hvilke arter du kan jakte på og hvor i landet du kan jakte på dem.

 1. Hvert 5. år bestemmer de jakttider for artene.
 2. De bestemmer og hva du kan jakte med og i noen tilfeller hvilken ammunisjon du har lov å bruke (f. eks ikke salonggevær til hare.)
 3. De avgjør skadefelling på ulv, bjørn, jerv og gaupe. Dette kan på noen vilkår også delegeres til Fylkesmannen. 
 4. Landbruks- og matdepartementet fikk høsten 2019 ansvar for bestemte oppgaver etter viltloven (unntatt rovvilt) og fjelloven, samt budsjettmidler knyttet til høstbare viltressurser, herunder jeger- og fellingsavgifter og gebyrer. Det er uklart hvordan ansvaret skal deles mellom de to departementene. 
Statsforvalteren
 • De har ansvaret for klagesaker i viltforvaltningen.
 • Du må kontakte Statsforvalteren dersom du vil felle noen arter som gjør skade. Det gjelder arter der jegeren eller kommunen ikke kan bestemme selv.
 • Ansvar for forvaltning blant annet av villrein, grågås og  store rovdyr.
Fylkeskommunen
 • De skal veilede kommunene i forvaltningen av hjortevilt, kanadagås og stripegås.
 • De kan gi tilskudd til viltstellstiltak, jaktkurs og forskning på lokale arter.
Kommunen.
 • Kommunen bestemmer om det kan åpnes for elg, hjort og rådyrjakt i sitt område. Kommunen bestemmer da hvor mange og hvilke dyr grunneiere kan få fellingsrett på. Grunneiere som vil ha utvidet jakt etter elg og hjort må søke kommunen. Kommunen søker igjen til Fylkesmannen.
 • Det kommunale viltfondet kan gi tilskudd til viltstelltiltak, organisering av jakt og opplæring.
 • Vil du f. eks felle grågås som gjør skade utenom jakttida, må grunneier søke kommunen. Det gjelder og for en lang rekke andre arter.
 • Kommunen har ansvaret for ettersøk etter skadet vilt, og for gjennomføring av jegerprøveeksamen.

Hva trenger du å kunne?

Som nybegynner på jakt får du lite med viltforvaltninga å gjøre. Det viktigste for deg er å følge de reglene for jakt og våpenbruk som blir gjennomgått her i kapittel 6.

Forrige side                                                                   Neste side