Eksamenstrim Kapittel 8. Ettersøk

Du skjøt, men kolla sprang tilbake inn i drevet. Hva er det første du gjør?

Ta et raskt ladegrep, sikrer geværet, og vær klar for nytt skudd. Sitt helt rolig, og bruk øyne og ører. Hvilken retning tok dyret? Hvor ble det av andre dyr som kom i følget? Kanskje kommer dyret tilbake mot posten slik at du kan skyte ett nytt skudd? Men vær forsiktig! Kanskje er dyret som kommer tilbake et annet dyr.

Du er på drivjakt og elgen sprang etter skuddet. Du har ventet noen minutter. Hva gjør du deretter?

Dersom du er på lagjakt varsler du jaktlaget. Jaktleder bestemmer da hva som skal skje videre. Normalt bør poster bli sittende i tilfellet dyret kommer på en ny post. En må deretter finne skuddstedet for å se etter tegn på treff. Ikke tråkk mye rundt på skuddstedet. Da blir jobben vanskeligere for hunden. Finner en rester av lunger og lyst blod, kan et par jegere følge ved siden av sporet for å finne et dødt dyr.

En jeger har tatt en kjempesjanse og skutt mot løpende hjort. Hvem følger opp dette med jegeren?

Jaktleder har et særlig ansvar for å klare opp i jaktepisoder som går ut over sikkerheten til folk og dyr. Jaktleder må finne et rolig øyeblikk og ta opp uheldige episoder med den det gjelder. Da trenger ikke de andre i jaktlaget bry seg mer om det. Jaktleder markerer da et minstemål for sikker og human jakt som alle må følge.

Ettersøksjeger og jaktleder er på plass. Hvem har ansvaret for gjennomføringen av ettersøket?

Forskriften sier at jaktleder har ansvaret for å organisere ettersøket. I praksis vil jaktleder støtte seg på ettersøksjegers vurderinger, og hjelper ettersøksjeger å gjennomføre søket på en god måte. Ettersøksjegeren vil intervjue skytteren og undersøke skuddstedet. Til vanlig må poster bli sittende til undersøkelsen på skuddstedet er unnagjort. Poster har alltid lyst til å samles på skuddstedet. Men poster som kommer rekende inn fra alle kanter kan lett skremme opp igjen et dyr som ellers ville gått i sårleie. Løse jegere i helspenn som leiter etter et skadet dyr, kan være en stor sikkerhetsrisiko.

Når kan en la være å gjøre ettersøk etter påskutt hjortevilt?

Tore Andestad

Da må du har forvisset deg om at dyret ikke er truffet. Du må kunne dokumentere det. Finner du kulenedslaget ett annet sted enn der dyret sto, trengs ikke ettersøk. Du kan ikke la være å ettersøke med den begrunnelsen at dere ikke gjør funn på skuddstedet. I mange tilfeller er hår vanskelig å se, og blodet kan komme først etter et par hundre meter. Manglende skuddreaksjon fritar ikke for ettersøksplikt.

Hvem avgjør ettersøk om du har skadeskutt gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn?

Dersom du skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn skal skal du med en gang varsle statsforvalteren og politi. Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøket.

Du har sporet elgen langt men på kvelden oppdager du at dyret har krysset inn på nabovaldet. Hva gjør du?

Tore Andestad

Du har ettersøksrett ut den dagen dyret kom over på nabovaldet. Her er det trolig best å avslutte for kvelden. Kontakt valdleder på nabovaldet og be om å få fortsette ettersøket der neste morgen. Er det åpenbart at elgen er alvorlig skadet, bør en vurdere å fortsette søket med lys for å redusere dyrets lidelser.

Du jakter uten hund og rypa detter sterkt skadet. Hva gjør du?

Gå til skuddplassen og se etter hår eller fjær. Marker skuddstedet. Leit deretter i ring rundt der viltet datt. Skadet småvilt har en utrolig evne til å stikke seg vekk mellom tuer, innunder steiner eller i tett kjerr.

Hvor mange av hjortene blir funnet eller avlivet selv om det ikke var funn på skuddstedet?

Tore Andestad

Uten funn på skuddstedet er det mest sannsynlige utfallet at dyret ikke blir funnet. Men likevel er det slik at ca 1 av 5 dyr blir funnet dødt, 1 av 10 blir avlivet av post eller ettersøksmannskap. Da ser en betydning av å gjøre et ettersøk for sikkerhets skyld.

Hvorfor er det mindre skadeskyting når en jakter hjortedyr på innmark?

Tore Andestad

Dyra skytes i ro fra poster med anlegg. En har god kontroll før en slipper skuddet.

Bør du prøve med et oppfølgingsskudd dersom du er usikker på førsteskuddet?

Tore Andestad

Når skuddsituasjonen var krevende, ble jegeren usikker og skjøt oppfølgingsskudd. Det var bra, for mange av dyra som var skadeskutt ble drept av et oppfølgingsskudd. En god del av dyra som var skutt på flere ganger løp videre. Da har du to skuddsteder og økte sjanser for at det kan være skadet. Et dårlig førsteskudd presser fram et enda mer risikabelt andreskudd. Ofte blir oppfølgingsskuddet fra stående skytestilling mot dyr i fart. Sjansene er da større for treff i nakke, føtter, lår eller vom.

Det ble funnet blod og hår på skuddstedet. Hvor mange av hjortene ble funnet døde eller blir avlivet?

Det er her omtrent like stor sjanse for at dyret finnes dødt, finnes av ettersøksmannskap eller at det ikke blir funnet. Denne typen funn antyder at dyret oftere finnes av ettersøksmannskaper og at det er sjeldnere at dyret ikke blir funnet.

Hvor mange av rådyra avlives under ettersøket?

Tore Andestad

1/3 av rådyr blir funnet døde under ettersøket. 1/3 blir avlivet og 1/3 blir ikke funnet.

Hvem har ansvaret for ettersøk etter påkjørt hjortevilt?

Tore Andestad

Kommunen har ansvaret for at påkjørt hjortevilt blir ettersøkt. Kommunen har vanligvis avtale med en ettersøksring som gjør disse ettersøkene. Ettersøksjegere som arbeider for det offentlige må ha et videregående kurs i ettersøk. Sjåfør som kjører på et dyr er pliktig til å varsle politiet. Vanligvis ringer en da 02800.

Tre karer tar ettersøket, resten jakter i en annen del av jaktfeltet. Er det greit?

Tore Andestad

Alle på jaktlaget som var med på skadeskytinga skal hjelpe til med ettersøket. Hva kan dere sammen gjøre for å få det avlivet? Ingen kan skyte på andre dyr før undersøkelse og ettersøk er unnagjort. Dette gjelder selv om andre overtar ettersøket og selv om ettersøket tar flere dager. Jegere på laget som ikke deltok på jakta kan jakte et annet sted.

Hvor mange av elgene avlives på ettersøket?

Tore Andestad

Omkring 8 % av elgene blir funnet døde under ettersøket. Nær 60 % av elgene blir funnet levende og avlives. Halvparten av elgene som avlives, blir avlivet av postmannskap og den andre halvparten av ettersøksmannskap. Nær 1/3 av alle de ettersøkte elgene blir enten friskmeldt eller ikke funnet. Et dårlig skudd mot en elg er da mest sannsynlig et skadeskudd.

Anda er skadet og ramler i vannet. Hva gjør du?

Du trenger båt. Du kan bruke motor på båten men den må ikke gå fortere en 5 knop. Du har varslingsplikt før du bruker motor.

Er det forsvarlig å ettersøke hjortedyr om natta?

Hunden sporer like godt om natta, men dyret skal avlives med et skudd. Så lenge dyret er i stand til å gå, risikerer du å drive et skadet dyr foran deg i timesvis. Det er dyrplageri. Men dersom det er mest sannsynlig at dyret har gått i sårleie, for eksempel med et vomskudd er det best for dyret at det spores videre.

Hvilke plikter har du når du har skutt mot et storvilt som løper videre?

Ethvert skudd som løses mot storvilt bør jegeren anse som treff, og jegeren skal foreta undersøkelser i marka dersom dyret ikke faller for skuddet. Dersom det fins noen som helst grunn til å anta at dyret kan være truffet, plikter jegeren og jaktlaget å ettersøke dyret på beste måte. Det er viktig at ettersøket planlegges nøye. Se: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.”

Er det krav om ettersøk på villsvin?

Villsvin er storvilt, men heller ikke her er det krav om ettersøkshund. Kravet om ettersøk er likevel det samme som etter annet storvilt. Voksne skadeskutte villsvin kan angripe ettersøker og hund. Villsvin har kraftig bruskplater i forkroppen og lange spisse hoggtenner.

En skadeskutt rev springer inn på naboeiendommen. Har jeg rett til å avlive den der?

Vi har ettersøksplikt men ikke førfølgingsrett på småvilt. Du har ikke rettt til å ettersøke et småvillt på andres eiendom? Burde vi gjøre det uansett, eventuelt ringe grunneieren?

Har du ettersøksplikt på villrein?

Tore Andestad

Det er ikke krav til ettersøkshund på reinsjakt, men det er samme ettersøksplikt. Et skadeskutt reinsdyr vil normalt prøve å følge flokken. Bruk kikkerten og sjekk om et dyr søker ut av flokken eller blir liggende etter. Meld fra på jaktradio om mulig skadeskutt rein slik at jegere i nærheten kan følge med. Gå deretter etter flokken for å se om dyret har lagt seg ned. Dersom du ikke finner dyret varsler du oppsynet.

Hva gjør du etter at du har truffet ei rype som seiler videre?

Tore Andestad

Se etter viltets skuddreaksjoner. Følg viltet med øynene og merk deg retningen den tar og endring i atferd. Skuddvirkningen kan først komme etter litt tid. Detter fuglen, må du springe etter. Skadde rype, orrfugl og skogsfugl springer unna og gjemmer seg straks de treffer bakken. Gå på kryss og tvers i den retningen fuglen fløy.

Har vi ettersøksplikt på skadet småvilt?

Dyrevelferdsloven §4 og §14 sier at vi har plikt til å hjelpe syke og skadete dyr. Det er forbudt å etterlate dyr i en hjelpeløs tilstand. Dette er en viktig del av jegermoralen. Du har skadeskutt et småvilt,- og du har et juridisk og moralsk ansvar for å avlive det.

Det ble funnet mageinnhold av hjorten på skuddstedet. Hvor mange blir funnet døde eller blir avlivet?

Tore Andestad

Så godt som alle dyra ble funnet, og de aller fleste ble funnet døde. Ca 1 av 5 dyr ble avlivet av ettersøksmannskap. Skudd i vom er dødelig og en bør her la dyret ligge så lenge i sårleie at det ikke kommer seg opp.

Fuglen faller med slakk hals. Er den alvorlig skadet?

Tore Andestad

Fugler som faller med slakk hals som henger nedover er dødskutt. Du finner de nesten alltid der de landet.

Hvem har plikt til å være med på ettersøket?

Tore Andestad

Alle på jaktlaget som var med på skadeskytinga skal hjelpe til med ettersøket. Hva kan dere sammen gjøre for å få det avlivet? Ingen kan skyte på andre dyr før undersøkelse og ettersøk er unnagjort. Dette gjelder selv om andre overtar ettersøket og selv om ettersøket tar flere dager. Det ville være tragisk om laget skadeskyter ett nytt dyr før situasjonen til det første dyret er klarlagt.

Du har skutt mot en grågås som seiler mot kjerra nær vannet. Hva gjør du?

Skadet grågås er god til å gjemme seg i kjerr eller siv. Skadet gås vil vanligvis trekke mot vannet da det er sikrere der. Du kan plassere deg stille slik at du dekker området mellom fallstedet og vannet. Kommer den ikke dit, må du inn i kjerret og leite, men følg med på området ned mot vannet likevel.

Hva er den vanligste årsaken til skadeskudd mot hjortevilt?

Jegere med lite skyte,- og jakttrening Skyting uten anlegg og fra stående Skyting mot dyr i fart Skyting på lange skuddavstander Skyting på dyr som står på skrå

Hva er det viktig for ettersøksjeger å vite før en starter søket?

Ettersøksjeger trenger ærlig informasjon fra skytter for å kunne gjøre et godt ettersøk. Siktepunkt på dyret, skytestilling, dyrets fart, andre dyr i følget, skuddavstand, oppfølgingsskudd osv.

Noen ganger er det vanskelig å finne skuddstedet. Hva gjør du da?

Tore Andestad

Er du aleine og i tvil om hvor dyret sto helt nøyaktig? Da kan du prøve å følge dyrets spor de siste 30 meter inn på skuddstedet. Er dere flere så sitter du der du skjøt i fra. Diriger jegeren i samme retning som dyret kom. Jegeren går ved siden av dyrets spor, ikke i sporet. Når jegeren er på skuddstedet, kommanderer du stopp. Da merker du posten din, og jegeren merker skuddstedet.

Er det mulig å lese hvor kula traff elgen ut fra skuddreaksjonen?

Tore Andestad

Skuddet går. Det kommer munningsflamme og rekylen gir både våpenet og deg en vipp bakover. Da er det vanskelig å se nøyaktig hvordan dyret reagerer på skuddet. Jeg har videofilmet hjortevilt jeg har skutt på. Filmen viser noen ganger skuddreaksjoner jeg ikke har sett i skuddøyeblikket.

Du har funnet skuddstedet og noen bloddråper. Hvor langt følger du etter dyret?

Tore Andestad

Skadet dyr trenger tid til å legge seg ned. Da stivner de og er lettere å komme innpå. Blir de skremt opp fra sårleiet kan de løpe langt. Normalt følger en ikke lengre enn ca 150 meter. Er det mye lyst blod og lungerester på skuddstedet kan du følge lengre. Da er sannsynligheten stor for at du finner et dødt dyr. Gå ved siden av sporet når du følger dyret. Da ødelegger du ikke for ettersøkshundens arbeid.

Du har funnet noen bloddråper: Kan du søke etter dyret med varmekikkert?

Tore Andestad

Varmekikkert er regnet for kunstig lys. Du har lov å bruke kunstig lys på ettersøk etter hjortevilt etter at du har konstatert at det er skadet. Du skal varsle politi, kommune og grunneier før bruker varmekikkerten eller tenner hodelykta.

Det ble kveld før en fant dyret. Hva gjør en da?

Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold.

Hvorfor kreves det ikke ettersøksavtale etter villrein?

Det er ikke krevd i lovverket. Vi vet ikke hvorfor. Villreinjakta foregår oftest i åpne områder, og det er lettere å se hvor skadete dyr trekker. Søk etter påskutt villrein som stikker vekk, kan være krevende nok. Villrein er vanligvis i større flokk. Da skal hunden kunne følge ett av kanskje to hundre dyr. Det er krevende. Det er litt lettere for hunden om reinen blør. Villreinjakt foregår timevis fra nærmeste veg. Det tar lang tid å hente en hund. Hunden måtte i praksis være med på jakta. De aller fleste villreinjegere har ikke egen hund. Hunder på villreinjakt kan markere hvor det er dyr før jegeren ser dem. Hund på villreinjakt kan i mange situasjoner være en fordel.

Må du varsle om hjorten ikke blir funnet etter andre dags ettersøk?

Tore Andestad

Innen valdets grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. Jaktlaget har to dager med ettersøksplikt. Kommunen kan da bestemme om de vil overta ettersøket og fortsette de neste dagene. Derfor bør en varsle kommunen ved utløået av dag to.

Hvordan avliver du skadet småvilt?

Tore Andestad

Det beste er å avlive skadet småvilt med et oppfølgingsskudd fra 10-20 meters hold. På fugl kan du vri rundt nakken eller klemme de over ryggen slik at lungene klapper sammen. Du kan og slå de med bakhodet mot en stein. Hare kan få et slag bak øverst i nakken. Som nybegynner kan du ha med deg en liten kjepp eller kniv til å slå småviltet bak i nakken med. Da dør det øyeblikkelig. Bruk ikke geværløpet eller kolben til å slå med!!

Hvilke dyr kreves det skriftlig etterøksavtale for å jakte på?

I forskriften § 23 står det at du skal ha skriftlig avtale med godkjent ettersøkshund dersom du jakter rådyr, hjort eller elg. Hunden bør være på plass på skuddstedet seinest fire timer etter at dyret ble skadeskutt.

Hvor mange av hjortene avlives under ettersøket?

Tore Andestad

25 % av hjortene blir funnet døde under søket. Ca 30 % blir avlivet under søket. Omkring 45 % blir ikke funnet eller blir friskmeldt. Et dårlig skudd mot hjort er oftere et bomskudd.

En finner ikke noe på skuddstedet. Men finner en dyret om en likevel tar et søk?

Tore Andestad

Selv uten funn på skuddstedet blir dyret funnet skadet eller dødt i 1/3 av tilfellene. Manglende funn på skuddstedet betyr derfor ikke at du kan friskmelde dyret.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.