Eksamenstrim Kapittel 6 Lover som regulerer jakt.

Hva er jaktleders ansvar?

Sjekke at alle på laget har betalt jegeravgift og har tatt skyteprøven. Opplyse alle på laget om hva som kan skytes, og hva som skjer ved feilskyting. Ta ansvaret for å kalle inn ettersøkshund og at ettersøket blir gjort etter reglene. Rapportere inn fellingsresultatet og resultater til valdleder etter jakta. Sørge for at jakta skjer på en human og sikker måte. Angi poster, skytevinkel og skyteretning. Avtale hvor drivere skal gå og når en kan forlate posten.

Hvilke arter kan eier selv bestemme om han eller hun vil skadefelle?

Tore Andestad

Eier av det som blir skadet kan selv bestemme seg for å avlive noen arter som gjør vesentlig økonomisk skade. Eier kan f. eks skyte rødrev, røyskatt, mink, mår og grevling utenfor jakttida dersom de gjør stor skade.

En flokk hjorter har samlet seg i et plantefelt med gran i mars. Der gnager de bark. Hva gjør du?

Tore Andestad

Dersom det ikke hjelper å jage dem, kan du søke kommunen om skadefelling. Sjekk Naturmangfoldsloven § 18.

Grågåsa spiser opp graset til kyrene. Hva gjør du?

I skadefellingsforskriften § 3-5 står det at du må søke kommunen dersom du vil skadefelle grågås. Egne regler for Finnmark fylke.

Hvordan tildeler kommunen fellingstillatelser på elg og hjort dersom ikke valdet har en bestandsplan?

Tore Andestad

For vald uten godkjent bestandsplan bestemmer kommunen hvor mange dyr som skal felles og kjønn og alder på dyra. Det kalles ofte rettet avskyting. a. elg: kalv (½ år), voksne hunndyr (1½ år og eldre), voksne hanndyr (1½ år og eldre), b. hjort: kalv (½ år), voksne hunndyr (1½ år og eldre), spissbukk (bukk med ugreina gevir), og voksne hanndyr (1½ år og eldre). For begge artene kan kalv felles i stedet for voksne dyr.

Kan noen av de fire store rovdyra fangstes med felle?

Gaupe og jerv kan fanges i bås, men du må ha fylkesmannens tillatelse. Gaupe og jerv blir stresset i båsen og du må kontrollere båsen morgen og kveld.

En ung elg har slått seg til i en rundkjøring for en tid. Hvem må gjøre noe med det?

Kommunen kan bestemme felling av bestemte individ av hjortevilt og villsvin når de oppholder seg på trafikkerte eller tettbygde områder, og de utgjør en fare for trafikkulykker.

Hva er lisensfelling?

Blir det for mange rovdyr bestemmer staten at noen av disse kan lisensfelles for å forhindre at dyra gjør skade. Når en skal avlive vilt for å forebygge skade kalles dette felling, og ikke jakt.

Elgen ble funnet død på slutten av andre dag med ettersøk. Skal dyret trekkes av lagets kvote?

Tore Andestad

Jaktlaget skal ta dyret på kvoten sin dersom det blir funnet under ettersøket. Finnes det dødt etter at kommunen har bestemt at ettersøket kan avsluttes, er dyret fallvilt og eies av viltfondet. Det skal da ikke belastes lagets tildelte kvote.

Hva er det svakeste kaliberet du kan bruke for å avlive fellefanget vilt?

Tore Andestad

Avliving av fellefanget vilt kan skje med revolver, pistol eller rifle i kaliber 22 LR. (salonggevær). En kan og bruke kraftigere kaliber, men det er ikke bra for fella.

Hvilke oppgaver har kommunen i viltforvaltninga?

Tore Andestad

Kommunen åpner for jakt på hjortevilt og fordeler fellingstillatelser på vald. Arrangerer jegerkurseksamen og tillater skadefelling av noen arter.

Kan du bruke løs på drevet halsende hund på jakt etter hjort og rådyr?

Tore Andestad

Løs på drevet halsende hund kan og brukes til jakt på rådyr og hjort (men ikke elg). Da kan hunden ikke være høyere enn 41 cm fra ryggen og ned (boghøyde). Vanlige raser er dachs, drever, beagle og basset.

Hvilke dyr kan fangstes i tunellfelle?

Fellefangst av rødrev og grevling er ganske vanlig. De fanger du i tunnelfelle som kontrolleres daglig. Mårhund og vaskebjørner et nye rovdyr på veg inn i Norge. De kan fanges i bås, bur og i slagfelle. Båsen kontrolleres daglig og slagfellen ukentlig.

Har du lov til å bruke lykt eller varmekamera til jakt?

Tore Andestad

Staten skriver at det ikke lov å bruke lykter eller annet kunstig lys til jakt. Kunstig lys omfatter også all form for nattoptikk.

En hund angriper sauer i båndtvangstida. Hva kan skje?

En har rett til å stoppe hunder når de uten grunn angriper folk, tamrein, husdyr eller andre hunder. I verste fall kan hunden avlives. I båndtvangstid kan grunneier eller den med jaktretten avlive en hund (unntatt ettersøkshund på jobb) som går til direkte angrep på hjortevilt. En sparer seg likevel mye sorg og konflikt om hunden lar seg innbringe.

Kan du bruke skytereim når du gjennomfører storviltprøven?

Tore Andestad

Det er tillatt å benytte skyterem/riflestropp ved gjennomføring av skyteprøven.

Hvilken felletype er tillatt til mårfangst?

Mår fanger du i slagfelle eller med fallem. Mårfeller må henges opp minst 1,5 meter over fast snødekke.

Hvor mange spørsmål er det til jegereksamen?

Det er 50 spørsmål. Du får flere faste valg til hvert spørsmål. Du må svare rett på 40 av spørsmåla. Du har ca 1 time til å svare. Du kan be om mer tid. Spørsmåla kan bli lest opp.

Hvilke våpen er tillat å bruke til jakt?

Du kan bare jakte med rifle og haglvåpen ladet med krutt. (Viltloven §20) Det er ikke lov å bruke selvskudd, dvs at dyret løser ut skuddet f. eks i en åteboks. Bruk av gift eller kjemikalier til avliving er forbudt.

Hva kreves for å ha bestått storviltprøven med rifle?

Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Deretter skal det for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet. For hver rifle med flere løp må det for hvert løp som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur. Med kombi hagle/rifle kreves 3 skudd mot villreinfiguren.

Hva betyr "Føre var" prinsippet i Naturmangfoldsloven?

At en ikke skal starte tiltak som berører natur dersom en ikke er sikker på hvilken skade dette kan påføre naturen.

Hvilke dager er det jaktforbud?

Tore Andestad

Til og med juleaften og ut desember er det jaktforbud. Første nyttårsdag kan du derimot legge til fjells på en frisk tur etter rypa. Langfredag, påskeaften og 1. påskedag er det og jaktforbud. (Viltloven §10)

Når er det båndtvang?

Tore Andestad

Det er båndtvang mellom 1. april og 20. august. Da skal hunden være innestengt eller i bånd. I denne perioden trenger viltet et særlig vern.

Kan noen selge retten til skadefelling?

Tore Andestad

Skadefellingsforskriften forbyr salg av skadefellingstillatelser § 3-10

Hvor ofte må du kontrollere en levendefelle (bur) etter villmink og røyskatt.

Villmink og røyskatt kan fanges i bur, eller i drepende slagfelle eller fallem. Minken blir stresset i buret og derfor må fella kontrolleres morgen og kveld. Røyskattburet kontrolleres daglig. Slagfeller som dreper kontrolleres en gang pr uke.

Hvem eier jaktretten i Norge?

Tore Andestad

Grunneier eier jaktretten. Noen ganger er grunneier staten (Statsskog) eller en samling grunneiere (Grunneierlag el. l.)

Du ser et skadet hjortevilt utenfor jakttida. Hva gjør du?

Tore Andestad

Jegere går mye i skogen utenom jakttidene. Ser du da skadet storvilt eller kongeørn må du straks melde fra til kommunen. Kommunen tar da ansvaret for avliving. Vi har en hjelpeplikt for dyr som lider.

Alt vilt er fredet, men hvorfor kan vi da avlive rotter og mus?

I Naturmangfoldsloven § 17 og ser du at rotter og mus kan avlives dersom det kan hindre skade på person eller eiendom.

Hva kreves for å ha bestått storviltprøven med et kombigevær?

Tore Andestad

For kombivåpen (rifle–hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet. Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde.

Det er sommer og du stopper ved en elvebredd for å koke kaffe: Er det lov?

Tore Andestad

g. I forskrift til brann- og eksplosjonsvernloven er det i alminnelighet forbudt å gjøre opp bål i skogen mellom 15. april og 15. september uten tillatelse fra kommunen. I forskriften står det et unntak: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann». Men det kan være tørt og stor brannfare også ellers på året. Da har du heller ikke lov til å tenne bål.

Kan du bruke droner til å finne viltet?

Droner er regnet som luftfartøy. Det er derfor ikke lov å bruke droner til jakt, for eksempel til å finne vilt.

Har jaktleder ansvaret for at et skudd er sikkert og dyrevelferdsmessig bra nok?

Ansvaret for at skuddet er sikkert og humant ligger likevel hos jeger. Men jaktleder har et medansvar for skade dersom jakta er dårlig organisert.

Den skadete elgen gikk inn på nabovaldet. Kan dere ettersøke den der?

Tore Andestad

Dere kan ettersøke et skadet dyr inn på nabovaldet ut den dagen det skadeskutte storviltet kom inn på valdet. Varsle eieren av valdet snarest råd. Du bør kunne vise at dyret ble påskutt på eget vald.

Kan tre jegere ta ettersøket etter hjorten, mens restene av jegerne tar et nytt drev?

Tore Andestad

Dere skal ettersøke dyret på eget vald ut dagen etter at det ble påskutt. De som var med på skadeskytingen er pliktig til å delta på ettersøket. Jaktlaget kan ikke jakte på annet vilt mens ettersøket pågår. Det kan ta flere dager.

Hvem i Norge kan lage lover som regulerer jakta?

Stortinget vedtar lover.

Hvilke papirer må du ha med på storviltjakt?

Tore Andestad

Jegeravgiftskort (Ok med digitalt), Våpenkort, Kopi av avtale med ettersøksjeger (Ved jakt på elg, hjort og rådyr). Kvittering for bestått skyteprøve dersom du skal jakte med rifle. Ok med kvittering i Min jegerdokumentasjon. Jaktavtale med grunneier eller kontrollkort for villrein der det er nødvendig.

Kan du bruke motorkjøretøy til jakt?

Det er forbudt å jakte fra motorkjøretøy. Du kan heller ikke forfølge viltet eller avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren ved hjelp av motorkjøretøy. Du må være 2 km fra land om du jakter med motorbåt. Du kan og hente elg og hjort ut av terrenget.

Er det lov å jakte fra båt?

Fra kano eller robåt kan du fritt jakte langs fjæra. Har båten motor, må du minst 2 km fra land. (Viltloven §21)

Hvor gammel må du minst være før du kan ta jegerprøven?

Du kan ta jegerkurset og eksamen det året du fyller 14 år

Du finner noen bloddråper der hjorten sto. Skadeskudd! Kan du tenne lykta og spore?

Tore Andestad

Jegere kan bruke lys i ettersøket dersom hjortevilt er skadeskutt. Jegeren skal vanligvis varsle politi, jaktrettshaver (grunneier) og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til.

Elgen ble felt langt fra vei i september. Kan du bruke en ATV 6 hjuling for å hente den?

Tore Andestad

Det heldigvis lov å bruke motorkjøretøy for å få elgen fram til vei. Det samme gjelder transport av hjort og villrein på Hardangervidda. Men du kan ikke kjøre annet jaktutbytte eller jegere til og fra post.

Staten har bestemt at storfugl kan jaktes i hele landet. Kan du da jakte storfugl om du har kjøpt kort på småviltjakt?

Tore Andestad

Grunneier kan nekte deg å jakte en art staten har sagt er jaktbar. Men motsatt gjelder ikke: Grunneier kan ikke gi deg lov til å jakte en art som er fredet.

Hvilke dyr kan bare felles med slagfelle som står under vann?

Tore Andestad

Slagfelle til fangst av bever, bisamrotte og beverrotte skal alltid plasseres under vann.

Hva skal til for å starte med jakt på en art?

En må finne ut hvordan arten påvirker andre arter og mangfoldet i naturen, om arten har betydning for næring eller rekreasjon og friluftsliv og om det er tradisjon for å høste arten i området, og om arten gjør skade.

Hvem kan lage forskrifter til en lov?

Stortinget vedtar en lov. De vil da vedta hvilke andre myndigheter som kan vedta forskrifter til loven. Ofte er det et departement, kommune eller forvaltningsorgan. Forskrifter en bindende for innbyggerne i Norge. I jaktspørsmål er det ofte matdepartementet eller klima og miljødepartementet som gir forskrifter.

Hvor kan du jakte?

Tore Andestad

For å kunne jakte trenger du to ting: Staten eller kommunen må ha åpnet for jakt på det viltet du vil jakte på. Du må ha grunneiers tillatelse.

Hvem bestemmer om det kan åpnes på jakt etter elg, hjort, rådyr eller bever i en kommune?

Tore Andestad

Kommunen kan bestemme om det skal åpnes for jakt på disse artene. Kommunen må da bestemme hvor mange dyr som skal felles hvor i kommunen.

Hvordan bestemmer kommunen antall, kjønn og alder på rådyra som kan skytes?

Antall rådyr kan tildeles av kommunen. Her kan kommunen ikke bestemme kjønn og alder på rådyra som skal skytes. Dersom valdet er over 10.000 dekar, eller 20 ganger minstearealet for felling av ett rådyr, kan kommunen tildele kvotefri jakt på rådyr.

Hva er kvotejakt?

Tore Andestad

Kvotejakt er når staten bestemmer at et bestemt antall av en art kan jaktes. Staten for eksempel bestemt hvor mange gauper det skal være i Norge. Øker tallet ut over det, bestemmer staten hvor mange gauper jegerne kan skyte det året.

Hvorfor er det bare lov å jakte ærfugl i noen steder ved Oslofjorden?

Tore Andestad

Fra Vestlandet og nordover har ærfuglen vært som et slags husdyr. Der er det ikke tradisjon for å jakte ærfugl, selv om det er mange nok. Mange har positive følelser til denne fuglen.

Du er på jakt i eget terreng, og skyter en hjort du ser er skadet. Hva skjer med dyret?

Tore Andestad

Du er på jakt i eget terreng og ser en hjort (eller annet storvilt) som virker sterkt skadet. Da er du pliktig til å avlive hjorten. Vom ut hjorten slik at kjøttet kan berges. Jaktlag med dyr igjen på kvoten, kan da ta dyret på kvoten. En må varsle grunneier og kommunen snarest dersom en ikke tar dyret på kvoten. Det må skje før kjøttet blir transportert ut av skogen.

Hva er en bestandsplan?

Tore Andestad

En bestandsplan en plan for avskyting av hjortevilt i et vald som sendes kommunen for godkjenning. I planen står det hvor mange prosent hanndyr, hunndyr og kalver en tar sikte på å skyte over en periode på inntil 5 år.

Det ble skutt mot elgen men den sprang videre. Hva må gjøres?

Tore Andestad

Ethvert skudd som avfyres mot storvilt eller kongeørn skal jegeren anse som treff, og jegeren skal foreta undersøkelser i marka dersom dyret ikke faller for skuddet. Dersom det finnes noen som helst grunn til å anta at dyret kan være truffet, plikter jegeren og fellings-/jaktlaget å ettersøke viltet på beste måte. Det er viktig at ettersøket planlegges nøye.

Hvilke dyr er fredet i Norge?

I utgangspunktet er alle dyr fredet (speilvendingsprinsippet). Men når en art har levedyktige bestander, kan en åpne for jakt på bestanden. Vi kan bare jakte på en viltart (det vil si: landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr) når det er tillatt i en lov.

Hva er et vald?

Et vald er det området kommunen tildeler fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr.

Må du ha betalt jegeravgifta for å kunne delta på opplæringsjakt?

Tore Andestad

Nei, en trenger ikke å ha betalt jegeravgifta for å delta på opplæringsjakt. Se utøvelsesforskriften § 7.

Hvilke papirer må du ha med på småviltjakt?

Tore Andestad

Jegeravgiftskort (Ok med digitalt), Våpenkort, Jaktkort for området (dersom du leier jakt). Sikkert greit med legitimasjon og.

Krever staten avgift for at du skal få jakte?

Tore Andestad

Du må betale jegeravgift til staten det året du vil jakte. Jegeravgifta brukes til tiltak for vilt og jakt. Jaktåret begynner 1. april. Underveis i jakta må du rapportere hjorte,- og elgjakta på "Sett og skutt". Du må årlig rapportere skutt småvilt til Statistisk sentralbyrå. Rapporterer du ikke, blir neste års jegeravgift økt.

Kan hunden løpe fritt utenfor båndtvangstida?

Tore Andestad

Uansett tid på året skal eieren ha kontroll på hunden. Hunder kan ikke bindes ved inngangen til offentlige bygninger (for eksempel butikker) eller ved lekeplasser.

Hvem bestemmer hvilke arter som kan jaktes på i Norge?

Det gjør Klima- og miljødepartementet. Forskriften som gjelder nå går fram til 2028.

Når kan du jakte et vilt?

Det står i forskriften om jaktbare arter og jakttider. Merk at det kan være ulike jakttider på hann og hunn og ulike jakttider på samme art forskjellige steder i landet. Noen ganger kan en bare skyte et kjønn av arten eller bar unge fugler.

Du skal jakte villrein. Trenger du da en avtale med en ettersøksekvipasje?

Alle som jakter elg, hjort og rådyr skal ha tilgang til en godkjent ettersøkshund. Du skal ha med en skriftlig avtale med en ettersøksjeger (ekvipasje) under jakta. Du har ettersøksplikt på villrein, men ikke krav om tilgang på ettersøkshund. Varsle oppsynet om skadet villrein.

Hva er et jaktfelt?

Tore Andestad

Et stort vald kan være delt inn i flere jaktfelt. Hvert jaktfelt har da sitt jaktlag. Valdet deler da kvoten på elg, hjort og rådyr på de ulike jaktfeltene. Da er det vanligvis en jaktleder for hvert jaktfelt.

Hvor gammel må du være for å kunne delta på opplæringsjakt etter storvilt?

Tore Andestad

En ungdom som fyller 16 i løpet av året men er yngre enn 18 år kan delta på opplæringsjakt etter storvilt. Da må jegereksamen være avlagt og storviltprøven (skyteprøven) bestått. Foresatte må også her ha samtykket, og tilsynsperson må være like i nærheten.

Hvilken oppgave har Statsforvalteren i viltforvaltninga?

Tore Andestad

De har ansvaret for klagesaker i viltforvaltningen. Du må kontakte Statsforvalteren dersom du vil felle noen arter som gjør skade. Det gjelder arter der jegeren eller kommunen ikke kan bestemme selv. Ansvar for forvaltning blant annet av villrein, grågås og store rovdyr.

Hvilke oppgaver har fylkeskommunen i viltforvaltningen?

Tore Andestad

De skal veilede kommunene i forvaltningen av hjortevilt, kanadagås og stripegås. De kan gi tilskudd til viltstellstiltak, jaktkurs og forskning på lokale arter

Hvilke lover er viktigst for hvordan en kan jakte i Norge?

Viltloven er viktigst. Deler av den er skrevet inn i Naturmangfoldsloven. Ellers har vi lover som regulerer våpenbruk, dyrevelferdslov osv.

Hvilke betingelser kreves vanligvis for å kunne skadefelle?

Tore Andestad

Det er ofte et krav om at faren for skade skal være stor og ha betydning. Ofte kreves det at en skal ha prøvd andre tiltak først. Vanligvis gjelder tillatelsen de individer som gjør skade, ikke alle individer av en art. Ved noen typer skadefelling må en søke kommune, statsforvalter eller Miljødirektorat.

Hvilke fugler er lov å fange i felle?

Tore Andestad

Ravn, kråke og skjære kan bare fanges levende i bur. I tillegg kan du jakte rype med snare i noen kommuner.

Kan du bruke en "løs på drevet halsende hund" til småvilt?

Hunder som slippes løs og springer bjeffende etter viltet kalles ”løs på drevet halsende”. Løs på drevet halsende hund kan brukes til hare, rødrev og gaupe.

På jakt etter hvilke arter er det et krav om at jaktlaget skal ha en leder?

Tore Andestad

På jakt etter elg, hjort og bjørn skal jaktlaget ha en leder. Leders navn skal meldes til kommunen.

Når kan en bruke lys på jakt?

Det er fire unntak fra forbudet mot å bruke lys: Åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert. Fra 2020 gjelder det og for villsvin. Ettersøk av påskutt og skadet hjortevilt og villsvin. Avliving av vilt som er fanget levende i felle. Åtejakt på villsvin og postjakt i åpent terreng.

Hvorfor har vi så mange lover og forskrifter som regulerer jakta?

Du har noen interesser, andre jegere har andre ønsker, andre brukere av marka har krav, viltet har sine behov osv. Lover og forskrifter regulerer mellom ulike interesser, slik at noen ikke blir overkjørt eller tilsidesatt. Jegernes interesser skal ikke gå på bekostning av viltets eller andre brukere av markas interesser.

Kan du avlive vilt utenfor jakttiden dersom viltet truer folk, husdyr eller eiendom?

Arnold Solheim

I Naturmangfoldsloven §17 og 18 står det en kan avlive vilt for å beskytte andre arter eller økosystemer, avverge skade på avling, husdyr, skog eller eiendom og ivareta helse- og sikkerhetshensyn og viktige offentlige interesser. Vi kan og avlive vilt som angriper hund, bufe, tamrein, gris og fjørfe. Dette er særlig viktig for hundeeiere som jakter i områder med ulv. Det er laget en egen forskrift om skadefelling.

Er det greit å bruke store støtende hunder på hjortejakt?

Det er tillatt å bruke støtende hund på jakt etter hjortevilt. Disse hundene kan være høyere enn 41 centimeter over manken. Miljødirektoratet mener at slike hunder ikke skal forfølge viltet mer enn 5 minutter.

Hvor gammel må du være for å kunne delta på opplæringsjakt etter småvilt?

Tore Andestad

Ungdom som fyller 14 i løpet av året og ikke er eldre enn 16 år kan delta på opplæringsjakt etter småvilt uten jegerkurs og jegereksamen. Da må de ha samtykke av foresatte (foreldre) og tilsynsperson må være over 20 år og ha jaktet i minst 3 år.

Kan du jakte på, fra eller over en vei?

Tore Andestad

Du har ikke lov å løsne skudd på eller over offentlig vei. (Viltloven § 21) Vegloven § 1 bestemmer hva som er offentlig veg: § 1. Det er veger som blir vedlikeholdt av kommune, fylke eller stat. Parkeringsplass, holdeplass, bro og kai med forbindelse til veg regnes som veg

Hva menes det med at en art må ha et overskudd som kan høstes før en kan jakte på arten?

Det vil si at det fødes flere av arten enn det som dør av andre årsaker enn jakt. Da produserer arten et overskudd som jagere kan høste av. Er overskuddet lite blir det kort jakttid eller kvoter. I verste fall kan det stenges for jakt enkelte år når produksjonen er lav.

Hvor søker du for å jakte sel?

Tore Andestad

Fiskeridirektoratet bestemmer hvilke og hvor mange seler som kan skytes hvert år. Du må søke fylkeskommunen i det fylket du vil jakte. Før du jakter må du sjekke om det er dyr igjen på kvoten. Du må melde fra med en gang du har skutt en sel.

Hva kan gjøre noe dersom vilt ødelegger for sjeldne planter, dyr eller økosystemer?

Tore Andestad

Fylkesmannen kan etter søknad gi tillatelse til uttak av vilt for å beskytte naturlige forekommende planter, dyr og økosystemer.

Kan du bruke fast skytestøtte på storviltprøven?

Tore Andestad

Skuddene mot villreinfigur skal gjennomføres i valgfri stilling uten fast anlegg. Tillatte skytestillinger er liggende, knestående, sittende med albuene støttende på lår/knærne eller stående. Det er ikke tillatt å sitte i skytebenk, benytte fastmonterte støtteben eller skytestokk.

Kan den skaden en art gjør være begrunnelse nok for å tillate jakt?

For noen arter kan skadeforebygging være grunn nok for å starte jakt på en art. Mink, villsvin og andre invaderende arter er eksempler på det.

Hva er de to viktigste tema i jaktlovgivningen?

Tore Andestad

To av de viktigste temaene i jegeropplæringa og lovverket er at jakta skal være sikker, og at en ikke skal plage dyr unødig.

Kan du gå gjennom andres jaktterreng for å jakte i ditt eget?

Tore Andestad

Noen ganger må du krysse andres jaktområde for å komme til ditt eget. Det har du lov til, men våpenet må være uladd. (Viltloven § 45) Det beste er om sluttstykket eller forskjeftet ligger i sekken. Da slipper du diskusjon dersom du møter en illsint grunneier.

Sel liker laks. Hva gjør du om en sel slår seg til i den beste hølen i lakseelven din?

Sel som gjør skade på oppdrettsanlegg eller fiskeredskap kan skytes av eier av redskapen. Noen ganger går seler langt opp i lakseelver på jakt etter laks og ørret. En søker Fiskeridirektoratets regionkontor om å få felle slike seler.

Hva sier Viltloven om hvordan du må jakte?

Tore Andestad

Du skal jakte slik at dyr ikke utsettes for unødvendig lidelse. Det skal heller ikke oppstå fare for mennesker eller husdyr, eller skade på eiendom. (Viltloven § 19)

Når kan du drive småviltjakt aleine?

Tore Andestad

Fra du har fylt 16 år.

Kan du noen ganger bruke motor på båt nær land som en del av jakta?

Tore Andestad

Du kan bruke motor på ettersøk og avliving av sjøfugl på sjøen. Båten kan ikke gå fortere enn 5 knop. Politi og kommunen skal varsles snarest mulig om bruk av motor. Du har ikke lov å bruke motor når du skal hente fugl som er dødskutt.

Hvem eier jaktretten på sjøen?

Tore Andestad

Grunneier har jaktrett mot sjø så langt landet ligger tørt. Utenfor der er det fri jaktrett. (Viltloven §32) Formelt er det fri jakt så lenge du vasser i vannet. Skal du jakte fra land bør du likevel sikre deg grunneiers tillatelse.

Hvilke arter må du søke kommunen om få skadefelle?

Tore Andestad

Grågås, stær, dompap, gulspurv, ekorn og hare.

Hvordan må jakta foregå for at den skal være lovlig?

Vi må jakte slik at det ikke blir unødig skade og lidelse på dyra ( landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr) og deres reir, bo eller hi.

Kan grunneier bestemme kortere jakttid for en art enn staten?

Tore Andestad

Grunneier kan bestemme kortere men ikke lengre jakttid enn det som står i jakttidsforskriften.

Hjorten hoppet på sjøen. Kan du skyte den når den nærmer seg land?

Tore Andestad

Du har ikke lov å forfølge eller skyte mot svømmende hjortevilt (Viltloven § 22) Du kan skyte for å avlive såret hjortevilt som svømmer. Skrå skudd mot vannflaten kan gi lange rikosjetter. Andre arter som f. eks mink eller sel kan skytes mens de er i vannet.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.