Eksamenstrim Kapittel 1 Jakt og holdninger.

Du sitter på post og elgjakta er begynt. Skuddavstand er 100 meter. Skyter du?

Du har både ku og okse på kvoten. Du sitter i jaktbu med anlegg i vindusposten. Skuddavstanden er grei nok for voksne elger med breisida til. Begge disse står en ganske spiss vinkel. Skuddet må gå gjennom begge lungene og da blir treffområdet lite. Sjekk samling 1 om skudd mot hjortevilt. Se på elgklokka. Siktepunktet her blir nesten i forkant av bogen, og da øker sjansene mye for skadeskyting. Elgene er rolige. Atferden viser at de trolig er på veg ut på marka for å beite. Venter du litt, har du de trolig med beisida til etter noen minutter. Mange ganger er det viktig å ikke bruke den første mulige skuddsituasjonen, men avvente til det åpner seg en bedre sjanse.

Hvorfor jakter vi mennesker?

Tore Andestad

Folk har ulike grunner for å jakte i dag. Spenning, mat, felleskap med andre osv. Men kan det og tenkes at jakt ligger i genene våre etter at det var viktig for overlevelse gjennom flere hundre tusen år? Jakt for morro skyld eller fordi en liker å drepe dyr er ikke tillatt i Norge. Men rekreasjon kan være en del av begrunnelsen for å åpne for jakt på en dyreart. Vilt er god mat, men vi er ikke avhengig av å jakte i dag for å skaffe oss mat.

Ville du ha skutt på elgen på bildet? Skuddavstand er 75 meter.

Tore Andestad

Det er et svært krevende skudd. Her er det nesten umulig å skyte gjennom begge lungene. Sjekk elgsirkelen i teorien til Kapittel 1. Du bør vente til dyret står mer på tvers.

Hvordan regulerer vi bestandene av jaktbart småvilt?

Hvert 5. år gjør en beregninger av størrelsen på de jaktbare småviltbestandene. Dersom bestanden er stor nok, tillates det jakt for fem nye år. Minker bestanden mye i løpet av de fem åra, begrenser en antallet individ den enkelte jeger kan felle.

Hvor lenge har mennesker drevet jakt i Norge?

By Heribert Bechen 4.7 mio. visits, many thanks! - DSC06468 L4.jpeg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97532030

Det har vært drevet jakt i Norge så lenge det har vært mennesker her. De første som vandret inn i Norge levde av det de jaktet, fisket og samlet. Jordbruket kom flere tusen år seinere. Vi ser det blant annet på helleristninger.

Du sitter på post i drivjakt. Skuddavstand 60 meter. Skyter du på disse dyra?

Jeg sitter på post med kombigevær. Driverne har fått fart på noen dyr. Ser du art, kjønn og alder? Du må vite at de er på kvoten før det smeller. Dyrene er i trav på hele videoklippet. Innimellom er det trær og kvist i skuddretningen. I denne situasjonen med dyr som løper er sjansene for et skadeskudd femdoblet. Bare de aller dyktigste jegere med mye erfaring med felling av hjort og mange treningsskudd mot løpende vilt kunne ha skutt. Slik er det på jakt. Ikke alle kan bruke samme skuddmulighet. Ikke ta sjanser på dyras bekostning.

Er det vanskeligst å få inn et dødelig skudd på dyr som skrår mot deg eller fra deg?

Det er vesentlig lettere å skyte dødelige skudd på dyr som skrår mot deg enn fra deg. Skyter du not hjortevilt som skrår fra deg, må du skyte gjennom vomma for å punktere lungene. Vomskutte dyr er noe griseri, og ofte lever de en god stund før de dør. Skudd mot dyr som skrår gir et svært lite treffområde. Vanligvis går det greit å vente til dyret vrir litt på seg. Sjekk " elgklokka" i teorien til kapittel 1.4.

Er skog en sikker bakgrunn for et storviltskudd?

Tore Andestad

Bak elgen på bildet kan det være drivere eller turgåere. Vi har eksempler på at en stoviltkule kan gå 1.5 km inn gjennom en skog. Treffer kula midt på en stor furustamme stopper den vanligvis. Treffer den i kanten av et tre, endrer den vanligvis retning og fortsetter innover skogen.

Hvor mange elger blir skutt på mens de er i fart?

Tore Andestad

Trolig går eller løper mer enn halvparten av elgene som blir skutt på. Skudd mot dyr som løper gir mye bom og skadeskyting.

Kan du skyte mot hjortevilt i fart når du skal jakte til høsten?

Det vanskeligste en jeger gjør er å skyte mot vilt i fart. Vi er vant til å sikte midt i lungeområdet på dyr i ro. Dyr i fart beveger seg litt framover fra du har bestemt deg til å skyte og kula er komt fram. Det vil si at kula treffer langt bak der du siktet. På hjortevilt treffer slike skudd ofte i vomma. Det er dyrplageri. Vi må derfor sikte i lufta foran dyret, og det har de aller fleste jeger ikk trent på. Skudd mot vilt i fart gir langt flere bom og skadeskudd.

Hva er de største truslene for en del viltbestander framover?

Det er mange forhold som påvirker størrelsen på en del viltbestander. Mange av dyras leveområder blir nedbygd. Klimaendringer gjør at noen arter klarer seg bedre, mens andre sliter med å klare seg. Antallet rovdyr, og nye rovviltarter kan redusere viltbestander. Jakt kan redusere viltbestander.

Det går mot kveld og denne oksen dukker opp foran posten din. Skyter du?

Du sitter på enslig post i utmarka. Oksen har ikke vært i kontakt med driver. Skuddavstanden her er 25 meter, men oksen virker rolig. Utfordringen er å få geværet til skuldra uten at oksen løper. Har du vært oppmerksom, så er geværet mot skuldra for lenge siden. Med anlegg så har du her god kontroll. Oksen har ikke spissere vinkel enn at et skudd er forsvarlig. Med en så rolig okse kan du og vente litt for å se om den kommer mer på tvers.

Var dette skuddet forsvarlig?

To koller kommer ut av et drev. Jeg sitter på post med en liten åpen klaring mot dyretråkket, Skuddavstand er ca 20 meter. Jeg skyter i det den bakerste kolla slakker av på farten i det den kommer ut av krattet. Begge forsvinner tilbake i drevet etter skuddet. Jeg burde sluppet kolla noen meter lengre fram og plystret på henne slik at hun kunne stoppet. I stedet ble det skutt mot et dyr i fart. Som jegere flest glemmer jeg foranholdet og kula går inn for langt bak. Kula går gjennom lungelappen og inn i vomma. Vi fant henne et par hundre meter fra skuddstedet. Der ble hun avlivet.

Hva er den beste skuddavstanden med hagle?

Tore Andestad

På for korte hold kommer haglene nesten som en klump. Da blir viltet skutt helt i stykker. På for lange hold har haglene spredd seg så mye at det blir bom eller skadeskudd. Den idelle avstanden er når haglene har spredd seg akkurat så mye at nok hagl trenger inni dødelig område på viltet.

Hva er det ved haglskuddet som dreper småviltet?

Tore Andestad

Småviltet dør av at hagl trenger inn i vitale organ som lunger, hode eller sentralnervesystem. Det er ikke nok å treffe viltet med flere hagl. Du må treffe i dødelig område.

Hvor mange haglpatroner bruker trolig jegere for å felle ett småvilt?

Tore Andestad

Vi vet ikke sikkert men undersøkelser i flere land tyder på at det blir brukt 5 patroner for å felle et småvilt. Da vet vi at 1 patron traff, men vet vi at de andre 4 var bomskudd eller skadeskudd?

Skal vi legge ut bilder fra jakta på sosiale medier?

Tore Andestad

Jakt er en fin og positiv aktivitet. Samtidig er mange opptatt av dyrevelferd og tenker at jakt er dyrplageri. Blod, lidelse og dramatikk kan redusere den støtten jakta har i samfunnet. Bilder av glade jegere som koser seg i vakker natur er bra. Jegere som sitter triumferende oppå en hjortebukk med rifla over hodet er ikke bra. Blod og innvoller på snø vekker avsky hos mange. Bilder og fortellinger i sosiale medier kan ta av, og dine poster kan ende i helt andre sammenhenger enn du liker.

Du sitter på post i en åkerkant. Da stiller et rådyr seg opp 45 meter fra deg. Hvor sikter du på dyret?

Prøv deg fram på rådyret i videoen. Hold musepekeren der du ville ha siktet og se hva som er bak. Treffet må være gjennom begge lungene. Andre dødelig treffområder er for små til å å siktes på.

Du ligger på et skjær og skuddavstanden er 60 meter. Skyter du?

Ser du hvilken art det er? Du må vite om den er på kvoten før du skyter. Den er en steinkobbe unge. Selen kan leve lenge med et skudd gjennom lungene. Da kommer de seg ut på dypt vann og er vanskelig å få tak i. Ofte er eneste mulighet å skyte en sel i hodet. Hodet er et svært lite mål og det må skytes med anlegg, for eksempel fastmontert tofot. Når selen er rolig har du god tid til å planlegge skuddet. Dette er regnet for å være en god skuddsituasjon på seljakt.

Ei and flyr på tvers foran deg på 20 meter. Hvor har du haglemunningen i det du trekker av?

Anda har fløyet mer enn en meter fra du bestemmer deg til å trekke av til haglene er fremme ved anda. Sikter du rett på anda og trykker, av vil haglsvermen treffe bak anda, og da blir det ingen middag. Ved skudd på dyr eller fugler i begelse må en sikte foran i det en trykker av. Det er vanskelig å beregne hvor mye foran du bør sikte. Derfor er skudd mot vilt i bevegelse det vanskeligste en jeger gjør.

Du sitter i tårn og skuddavstand er 65 meter. Hvordan vurderer du skuddet.

Videokamera er på geværet og bukken kommer innpå for å beite i kveldslyset. Du har sett bukken og kunnet forberede deg på en god skuddsituasjon i tre minutter. Du har anlegg for geværet i skuddøyeblikket. Dette er en kontollert og forsvarlig skuddsituasjon. Bukken er død før den vet hva som skjedde og før den kjente smerte.

Påfører jakt dyrelivet unødige lidelser?

Jaktlovgivinga sier at det ikke er tillatt å påføre dyr unødige lidelser. Men alle dyr skal dø en gang. Uten jakt dør viltet av sult, sykdom, påkjørsler eller de blir drept og spist av rovdyr eller rovfugler. Ikke noe av dette er smertefritt. God jakt gir dyra en rask død med lite smerte. Med god jakt kan en redusere dyras smerte og stress.

Kunne rovviltet regulert viltbestandene aleine?

Tore Andestad

Er det mye vilt får rovviltet mye mat og mange avkom. De vokser rovviltbestanden men viltbestandene ellers minker. Da blir det for lite mat til rovviltet og mange dør da av sult og sykdom. Med små rovviltbestander øker viltbestandene. Slik er en i gang med en ny runde. Det blir ingen belanse men vanligvis store svingninger. Sult og sykdom kan gi mye lidelse.

Hvor brei er nakkesøylen på en hjort?

Tore Andestad

Nakkesøylen på ei hjortekolle er knapt 6 cm brei. Det tilsvarer et treff i tieren på en hundremeterskive. Et treff øverst i nakkesøylen er drepende. Et treff nederst i nakkesøylen er bare lammende. Da må dyret få et avlivingsskudd. Hvor mange treff har du i tieren på øvelsesskyting? 6 cm tilsvarer egenspredningen på mange gevær. Sjansene for bom eller skadeskyting er alt for stor dersom du sikter på nakken.

Må du ta hensyn til kulefallet når du jakter på hjortevilt?

Tore Andestad

Tygdekraften virker på kula fra den forlater rifleløpet. På avstander fra 130 meter og utover kan kula treffe noen centimeter lavere enn der du siktet. Vanligvis stiller en siktet slik at kula treffer midt i der siktekorset var på hundre meter. Vanligvis vil kula da treffe i dødelig område på et hjortevilt på alle avstander ut til ca 130 meter. Det største problemet med skudd på så lange avstander er ikke kulefallet, men at en ikke klarer å holde geværet rolig nok. Du skal ha mye trening på skytebanen for å klare skudd mot hjortevilt på lengre avstand enn 100 meter.

Hvor mye vanskeligere er det å treffe en hjort på 100 meter enn en hjort på 50 meter.

Tore Andestad

Treffområdet i lungene på en hjort på 50 meter er 4 ganger større enn på en hjort på 100m meter. I praksis krever det av du minst er en fire ganger så god skytter.

Føler dyr smerte og ubehag?

Tore Andestad

Dyr føler smerte og ubehag. Det er nødvendig for en arts overlevelse. Dyr føler smerte enten de blir jaktet på av rovvilt eller jegere. De kan oppleve smerte og ubehag på andre måter enn oss. Jeg tror elgkua føler ubehag og savn når kalven blir skutt. Et år så jeg en hjortekolle to kvelder på rad. Hun gikk rundt og kalte på kalven i området der jeg hadde skutt den kvelden før.

Skyter du på dyra i skogkanten hundre meter unna?

Det er snart slutt på skytelyset. Du poster i et tårn ved en innmark. Da ser du en bevegelse i skogkanten ca 100 meter fra deg. I håndkikkerten ser du at det er to hjorter, mest sannsynlig dyr du har på kvoten. Du ser omrisset av dem greit i kikkertsiktet. Litt av problemet er at lyset er så dårlig at du ikke kan være sikker på om det er kvist eller gress mellom dyra og deg. Hadde de stått fritt på marka, ville du ha sett dem klarere og kunne skutt. Slik det er nå må du ikke skyte.

Skyter du på rågeit som går 2

I videoklippet om "rågeit som går" valgte jeg å ikke skyte men heller vente på en bedre skuddsjanse. 3 minutter etter forrige klipp er situasjonen som i dette klippet. Det er 70 meter fram og nå sitter du med anlegg. Da er skuddsituasjonen slik at de aller fleste ville klart den. Dersom siktekorset ligger rolig mot lungeområdet mot slutten av klippet går dette bra.

Hvor mange hjortevilt blir påkjørt hvert år?

Tore Andestad

Med store hjorteviltstammer, tett veinett og stor fart blir det mange påkjørsler av hjortevilt. De siste årene har ca 8800 hjortevilt blitt meldt inn som påkjørt. Tallet er trolig en god del større da en del påkjørsler ikke blir meldt.

Du ligger på et skjær med tofoten på geværet. Skuddavstand er 50 meter. Skyter du?

Treffområdet i hodet er en sirkel på knapt 6 centimeter. Skyt like framom øret. Treffområdet er omtrent samme størrelse som tieren på en hundremeterskive. Hvor mange av skudda dine satt der når du var på skytebanen? Sjansene for skadeskyting øker alvorlig mye på skudd mot vilt i bevegelse. Dette er en skuddsituasjon du ikke må bruke.

Rekker du å skyte her?

Det er 25 september og åpnet for jakt på rågeit og kje. Brått ser du ei geit som kommer gående ut av kjerret nær posten. Siktekorset ligger på geita, men i det hun stopper kommer et kje inn fra venstre. Hva gjør du? Slik er det ofte på jakt etter hjortevilt. Skuddsituasjoen kan plutselig forandre seg, og du må omstille deg. Det er fremdeles mulig å skyte geita. I laget vårt har vi en regel om at vi ikke skyter geita dersom hun har kje. Da venter vi til kjeet er skytbart. I denne situasjonen ville jeg ventet på en skuddmulighet på kjeet. Disse dyra beiter i området. Får jeg ikke skutt i dag så blir det trolig en mulighet seinere.

Mange er redd for våpen og terror. Hvorfor får jegere da ha våpen hjemme og lov til å drepe vilt?

Tore Andestad

I en tid der mange er redd for terror får jegere ha våpen og lov til å drepe dyr. Likevel får jegere lov til å ha våpen og jakte av staten. Det går så lenge de fleste i Norge tror at jegerne bruker våpen på en sikker måte og slik at dyr ikke påføres unødvendig lidelse. Jegere trenger andre menneskers tillit for å få fortsette med jakt.

Er det et problem om det er noen tynne kvister og strå mellom deg og dyret?

Tore Andestad

Selv tynne kvister og strå kan forandre en kules retning. Da kan det blir skadeskudd eller bomskudd. Kule som treffer kvist kan utvide seg (ekspandere) og da trenger den ikke langt nok inn i dyret.

Hvilken gjennomsnittlig skuddavstand er det for skudd mot elg og hjort?

Gjennomsnittlig skuddavstand er ca 85 meter. Det klarer de fleste jeger med anlegg på dyr i ro med breisida til. Vi får en kraftig økning i bom og skadeskudd når skudavstanden øker fra 150 meter.

Hvorfor er "rekreasjon" en av grunnene for å tillate jakt?

Tore Andestad

For mange mennesker er livet innimellom krevende. Omkring en tredjedel av de som bor i Norge sliter i perioder med tunge tanker. Turer ute i naturen forebygger psykiske vansker, og gjør vanskene lettere å leve med. Mosjon i natur aleine eller med venner, gir et overskudd til å klare en del av de påkjenningene vi opplever i arbeid eller i familie.

Det kommer en hjortekolle og kalv på posten din. Skal du skyte kolla eller kalven først?

Tore Andestad

Det er vanskelig for kalven å klare seg gjennom vinteren uten kolla. Derfor skyter vi den først. For kolla vil det trolig være et savn, men dyr og fugler opplever ofte at avkommet dør.

Blir det mere småvvilt om vi skyter mye rovvilt?

Tore Andestad

For hundre år siden hadde vi en nasjonal dugnad for å avlive flest mulig rovvilt. Etter omfattende innsats over store deler av landet ble det en stor økning i småviltstammene. På 1980 tallet døde mange rever i Norge av skabb. Det gav en stor økning i bestander av rådyr og småvilt. Rovdyrbekjempelse i mindre områder vil i beste fall ha kortvarig effekt. Noe rovvilt trekker snart inn fra omrodene rundt. For å få mere jaktbart småvilt må en jakte flere arter rovvilt over større områden og over lengre tid.

Trengs jakt for at vilbestandene ikke skal bli for store?

Noen viltbestander kan vokse så mye at det blir massedød av sult, påkjørsler og sykdom. Dyra kan bli små av vekt, abortere foster dersom det blir for lite mat. Store bestander av enkelte dyr kan ødelegge naturgrunnlaget og levevilkår for truete arter. Jakt kan regulere bestander slik at de ikke blir hverken for store eller for små.

Skuddavstand er 50 meter og du har knestående skytestilling. Skyter du?

På veg mot post dukker denne elgoksen opp. Det er i brunsttiden og den lurer på om jeg kan være en rival. Utenom brunsttiden ville den ha løpt før jeg dukket opp. Jeg har kamera på geværet og er skyteklar, men oksen er ikke på kvoten. Mot slutten av klippet står den et par sekunder med breisida til og da ville jeg ha skutt. Før det var vinkelen for dårlig. Da måtte jeg ha lagt siktekorset helt i framkant av bogen, og kula ville trolig ha gått inn i vomma. Se på elgklokka i Kapittel 1 og vurder selv.

Bør du skyte på den fremste reinen på bildet?

Tore Andestad

Ser du nøyere etter er det et dyr bak den reinen som står først. Jeg har flere ganger opplevd på villreinjakt at andre har skutt gjennom et dyr og truffet dyret bak. Det er dyrplageri. Dyret må stå fritt fra andre dyr dersom du skal skyte.

Bør vi oppfordre turgåere og bærplukkere om å holde seg unna i et område når vi jakter der?

Tore Andestad

Vi skal være glad for alle som bruker naturen. Da er flere som er opptatt av naturvern og dyreliv. Dyr blir vanligvis lite skremt av turgåere. Dyret trekker seg litt unna og gjemmer seg når det kommer mennesker. Snart etter er dyra tilbake i området. Hils vennlig på turgåere og si at det ikke er et problem at de er i området. Men hils med brukket hagle eller åpent sluttstykke.

Hvor skal kula treffe et hjortevilt?

Uansett fart og vinkel på dyret så skal kula gå gjennom begge lungene. Dyret lever lenge dersom bare en av lungene er truffet. Kula skal gå gjennom det sentrale lungeområdet. Bakerst i lungelappen er det lite blod og gjør at dyret lider lenge før det dør.

Hva er "bag limit" eller kvotejakt på småvilt?

Tore Andestad

Bag limit og kvotejakt er det samme. Staten eller grunneier bestemmer hvor mange individ du kan skyte av en art. Antallet kan gjelde for en dag, en uke eller for en jaktsesong.

Du er på minkjakt med hagle og hagl nr 5. Skyter du? Skuddavstand 20 meter.

Er du fokusert på mink og raske reaksjoner så er det fort gjort at du skyter på en mink som viser seg å være en oter. Du må ha tid til å sjekke art før det smeller. Ellers er skuddavstanden grei med hagl nr 5 og dyr omtrent i ro.

Kan du skyte på denne rågeita?

Du er akkurat på plass på posten din ved innmarka når denne geita dukker opp. Du legger siktekorset på geita men skrå skudd bakfra er direkte frarådd. Dødelig område er lite og du må skyte gjennom vomma for å komme fram til lungene. Dette blir det mye lidelse og griseri av. Det er spennende å sitte slik med siktekorset på dyret i håp at det snur seg på tvers de sekundene du trenger for i slippe kula. Ca 2 min og 30 sekunder inn i klippet stopper geita opp noenlunde på tvers. Hun er nå så rolig at det kan være fosvarlig med et skudd. Skuddavstanden er 70 meter og du sitter med anlegg.

Hvilken hjorteviltart er det mest bom eller skadeskudd på?

Tore Andestad

Det er elg. Hovedårsaken er at flertallet av elger skytes mens de er i bevegelse.

Plutselig ser du en råbukk 20 meter til venstre. Ville du skutt her?

Utrolig hvor stille og usynlig rådyr kan dukke opp foran posten. Jeg satt i et jaktbu i et tårn og prøvde rolig å vri meg til for et skudd. Bukken er på vakt og ser en bevegelse inne i bua. Da gjør bukken som hjortevilt flest: Står et par sekunder for å vurdere om dette er farlig. I de sekundene har en noen ganger en skuddsjanse. Bukken mente det var farlig og stikker. Hører du at bukken brøler? Det er for å varsle andre dyr om at det kan være farlig. Trolig vet ikke bukken at det er jeger i bua, bare at det er noe unaturlig.

Skyter du på rågeita som går?

Skuddavstand er 70 meter og du skyter sittende uten anlegg. Det er forskjell på hvilke skuddsituasjoner erfarne jegere med mye skytetrening kan bruke, og hvilke en med lite erfaring kan bruke. Skudd mot hjortedyr i bevegelse gir vesentlig mere skadeskyting enn skudd mot dyr som står. Det er alltid trist å skadeskyte et dyr , og særlig på de første jaktene. Skyt derfor på dyr når du har full kontroll. Dyr som beiter på innmark kommer høyst sannsynlig tilbake for å beite videre en dag seinere. Det er ingen krise om du venter til dyret står i ro med breisida til.

En elg og et rådyr beiter sammen på en mark hundre meter fra deg. Hvor mye vanskeligere er det å få et dødelig skudd på rådyret?

Diameteren på lungeområdet på rådyret er ca 15 cm og på elgen ca 30 cm. Da er rådyret fire ganger så vanskelig å treffe. Et rådyr på 50 meter er like vanskelig å treffe i lungene som en elg på 100 meter.

Skyter du kjeet?

Det er slutten av september og det er åpnet for jakt på både rågeit og kje. Du sitter på post i et tårn og ser ei geit med to kje som kommer gående. Rekker du å skyte et kje innenfor det tidsrommet videoklippet dekker? Det framre kjeet står et kort øyeblikk litt fritt fra de to andre dyra. samtidig viser hele oppførselen at du kan vente at de er i fart igjen hvert sekund. Da blir situasjonen litt for uforutsigbar. Du risikerer at hodet til det bakre kjeet plutselig kommer inn i kulebanene dersom du skyter på det første. Noen ville ha skutt det første kjeet mens det gikk. Skudd mot hjortevilt i bevegelse gir mye flere skadeskudd. Skudd mot dyr som går krever mye trening, ellers havner kula bak i vomma. Jeg ville ha ventet på en bedre skuddmulighet. Ofte er det den beste løsningen på hjorteviltjakt. En meget krevende skuddsituasjon kan endre seg til en mye bedre skuddsituasjon noen sekunder seinere.

Bør du skyte på hodet til et hjortevilt?

Tore Andestad

Nei. Økokrim vurderer det til å være straffbart. Hjernen på en hjort er omtrent så stor som en plomme. Hodet er det på hjorten som beveger seg mest. Du treffer ikke en plomme som dingler i vinden, nesten uansett skyteavstand. Rett under hjernen sitter underkjeven. Knuser du den, så tørster og sulter dyret i hjel. Det er grovt dyrplageri.

Betyr materialet haglene er laget av mye for om skuddet er dødelig?

Tore Andestad

Haglmaterialene betyr lite for om skuddet dreper småviltet. Mange tror at tunge hagl (som bly) dreper bedre enn lette hagl (som stål). Lette hagl må ha litt større hastighet ut av løpet på hagla. Da dreper de like bra. Lite trening med hagla er den viktigste årsaken til mange bom og skadeskudd. Bly i ammunisjon kommer til å bli forbudt de neste åra, da bly er et giftstoff som påvirker nervesystemet.

Hjelper det å bruke anlegg på rifla?

Tore andestad

Alle former for anlegg gir mye bedre treff. Du kan bruke skytereim, enfot, tofot, trefot, en vinduskarm eller et tre og lignende. Jegere som brukte anlegg skjøt langt flere dødelige førsteskudd. Ha med anlegget på skytebanen og venn deg til å bruke det.

Hvor langt kan en storviltkule gå?

Tore Andestad

Vi regner at kula kan fly 5 kilometer. En kule som treffer bakken i skrå vinkel og spretter opp igjen (rikosjett) kan fly fra 1.5 km til 3.5 kilometer.

Ville du ha skutt denne elgen?

Ser du kjønn og alder på elgen? Det må du vite før du kan skyte. Jeg sitter på post og elgen er satt i fart av drivere. Se hvor forsiktig den nærmer seg posten. Da skjønner du betydningen av å sitte stille på post. Om elgen hadde sett meg, hadde den tatt en annen veg. Jeg kunne ikke skyte før elgen forsvant bak treet. Da var vinkelen for spiss. Litt etter at den kommer fram bak furua har jeg et sekund der jeg kunne ha skutt. Vinkelen var noenlunde i sekundet før den starter å løpe. Skuddavstanden var da 10 meter. Elgen som løp var helt uforsvarlig å skyte på.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.