Eksamenstrim Kapittel 5 hjortevilt

Her ser du to dyr. Hvilke dyr er det.

Tore Andestad

På bildet ser du to reinsdyr som går i bakkant av en flokk på 150 dyr. Dette er ganske sikkert ei simle og en kalv. De ble hengende litt etter flokken- Det er ofte slik en kan få en skuddmulighet.

Hvilke av hjorteviltets sanser er bedre enn våre?

Tore Andestad

Hjorteviltet er fargeblinde. De ser bevegelse, men ser i liten grad jegere som sitter helt rolig. Luktesansen og hørselen er vesentlig bedre enn vår. Det må vi ta hensyn til når vi jakter. Du må bevege deg stille mot vinden. Bildet er av et elgøre med en 30.06 patron i. Hjorteviltet har retningsvirkende hørsel og kan beregne avstanden til lyden.

Er det stor forskjell på tamrein og villrein?

Tore Andestad

Bildet viser en villreinkalv som sovnet stille inn bak en stein etter at den ble skutt. Mange av villreinstammene våre har opprinnelig vært tamrein som en har sluttet å gjete. De opprinneligste villreinene i Norge har vi trolig i Snøhettaområdet. Reinen i dette området er mere sky enn i andre områder. Trolig er det i dag liten genestisk forskjell mellom villrein og tammrein.

Hvilket dyr ser du på bildet?

Tore Andestad

Her ser du en typisk ung reinsbukk. De har ofte denne runde C formen på gevirene. Bildet er tatt etter reinsjakta. Ser du at geviret er feid, slik at basten er vekke. Reinsdyra klarer seg godt i slike karrige terreng som du ser på bildet.

Kan hjorteviltet svømme?

Tore Andestad

Alle hjorteviltarter er gode svømmere. Elg og hjort kan svømme et par kilometer under gode forhold. Hjorteviltet har to typer hår,- dekkhår og ullhår. Dekkhårene er dyras "regnfrakk" mens ullhåra er varmelaget. Hjorteviltet har utrolige mengder ullhår. Når de svømmer ligger det masse små luftbobler i ullhårlaget. Det fungerer som en slags flytevest. Villreinen har i tillegg hule dekkhår, og da flyter de enda bedre. Jeg har flere ganger sett hjortevilt som legger på svøm for å unngå jegere.

Ville du ha skutt på disse elgene. Skuddavstand 65 meter.

Det er helt tydelig en elgku med kalv. I første del av videoen er det mye kvist mellom deg og dyra. Mot slutten slakker dyra litt av og det er en åpning i kvisten. Kunne du ha skutt kalven? Kalven er et lite mål og den er i fart. Sjansene for skadeskudd, særlig vomskudd. er mye større på dyr som løper, men og på dyr som går. Som nybegynner kan du ikke skyte.

Er det vanskelig å se forskjell på ei elgkvige og en stor elgkalv?

Tore Andestad

En stor elgkalv kan seint på høsten være større enn ei lita kvige. Elgkalven vokser fort, så først i jakta ser du forskjell. Elgkalven har mye av kalveulla igjen oppå nakken. Det er og vanskelig å se forskjell på ei elgkvige og en ung elgku. Derfor er det vanskelig når du har fellingstillatelse på en elgkvige.

Det er tidlig sommer og du ser to hjorter beite. Hvilken kjønn og alder?

Dette er to hjorter. Det er ett hunndyr og et hanndyr. Du ser begynnelsen til et gevir. Gevirtappene er så små at det trolig er er en spissbukk som ble født året før. Hunndyret kan være ei kvige eller ei ung kolle.

Hva driver de to rådyrbukkene på videoen med?

På bildet ser du to rådyrbukker som sloss om et revir. Hver vår prøver rådyrbukkene å skaffe seg et bra hjemmeområde. De hevder revir. De legger duftspor langs grensene for at andre bukker skal holde seg unna. Kommer en annen bukk innenfor området kan det bli kamp. Bukker med et bra revir får ofte rågeiter på besøk, og da får de en mulighet til å parre seg. Elgokser, villreinbukker og hjortebukker hevder ikke revir på samme måte. men alle prøver å finne brunstige hunndyr som de kan parre seg med. Som en del av dette prøver de å skremme eller jage andre hanndyr.

Hvilken hjorteviltarter skytes det flest av i Norge?

De siste årene har det blitt skutt mest hjort.- ca 44.000 er felt. De fleste blir felt fra Rogaland til Trøndelag. Vekten på hjortene har gått ned de siste tiårene. Det kan skyldes at det er for lite beite, klimaendringer eller andre årsaker. Kommunene har økt antallet fellingstillatelser for å redusere stammen. Bildet er av en muflon. Det er en villsauart og ikke et hjortedyr. Muflon er jaktbar i Norge, da det er uønsket art. Det fins knapt mufloner i landet.

Ser du at elgoksen ligger og tygger. Hvorfor gjør den det?

Hjorteviltet har tre mager og er drøvtyggere. De gulper opp maten igjen og tygger den en gang til for å få med seg mer av næringsinnholdet. Innimellom beiteperiodene legger hjorteviltet seg og drøvtygger et sted i nærheten av beitet. Etter en stund reiser de seg og kommer tilbake til beitet. Det er da du må sitte på post og vente.

Hva har skjedd på bildet?

Tore Andestad

Her har et rådyr vært og markert grensene for sitt hjemmeområde. Den har gnidd duftstoffer fra gevirroten mot granbuske slik at barken har forsvunnet. Den har og sparket opp mose med frambeina. Den har en duftkjertel mellom klauvene, og da markerer den lukta si på mosen.

Hvor mange kje får rågeiter årlig i et godt terreng?

Tore Andestad

Bidet vise ett av tre kje som ble født på nabomarka. Et var svakelig og døde, men to vokste opp. Rågeiter får ofte mellom 2 og tre kje. Gjennomsnittet i et godt rådyrterreng en 2.4 kje pr geit årlig. Da vokser bestanden fort. Mange rådyr dør i løpet av vinteren dersom snøen i lengre perioder når opp over buken.

Hvilke hjorteviltarter har vi i Norge?

Tore Andestad

I Norge fins elg i hele landet, hjort over det meste av landet, rådyr mangler i deler av Vestlandet og Nordnorge og villrein i flere høyfjellsområder sør for Trøndelag. Vi har noen dåhjorter helt sør i Norge mot svenskegrensen. De er sluppet løs fra oppdrett. I andre europeiske land har de importert hjortevilt fra andre deler av verden.

Hvordan vet vi hvor gammel et hjortevilt er?

Tore Andestad

En ser det på tennene. Kalver, ungdyr og voksne har ulikt antall og form på tennene. På eldre dyr må tennene slipes for å telle årringene. Det er nyttig å vite alderssammensetningen i en hjorteviltbestand. Derfor samler en enkelte år inn underkjeven for å finne alder.

Det er 20. august, og du er på rådyrpost og ser dyret på videoen. Kan du skyte?

Jakter du før 25 september kan du ikke skyte. Da er det bare lovlig å skyte rådyrbukk. Dette er ei rågeit. Når skytelyset begynner å forsvinne er det vanskelig å se art, kjønn og alder på dyr. Da kan du ikke skyte. Og dersom du skyter, blir du blendet av munningsflammen. Dyret springer ofte ut av marka og gjemmer seg i kjerr og lyng i utmarka. Da trengs det ettersøk.

Hvilket dyr er dette?

Tore Andestad

Det er en elgkalv i september. Ser du at den går på kne for å spise? Elgen har lange bein og kort hals. Kroppsformen passer til å spise av busker og trær. Den har vansker med å rekke ned når den spiser gress.

Hvilke elger prøver å snike seg ut av et drev i videoen?

Dette er en typisk jaktsituasjon. Vi har poster ute, og jeg er med som driver. Jeg ser to dyr bevege seg i krattet ca hundre meter borte. De står helt stille i håp om at driverne ikke ser dem. Jeg kan ikke skyte på grunn av krett og bakgrunn. Men hvilke dyr skal jeg melde til postene? Med litt erfaring ser en at dyra er elger. Det framste dyret er ganske sikkert ikke en kalv.

Hvor mange kalver får elgkuer i gjennomsnitt i løpet av et år?

Tore Andestad

Elgkyr får vanligvis en kalv første gangen de kalver. Deretter får mange elgkuer to kalver resten av året. Gjennomsnittlig får elgkuer 1.4 kalver i et godt terreng årlig. I et terreng med lite mat er elgkuene eldre når de får første kalv og de får ofte bare en kalv. I slike områder blir det færre elger å skyte.

Hvilken art, alder og kjønn er det på disse dyrene?

Tore Andestad

Det er elger. Du ser at det er bast på geviret. Bildet er tatt om våren. Trolig er en av elgene et ungdyr, den andre kanskje en ung voksen okse. Det er vanskelig å si sikkert før seinere på høsten.

Her kan du ikke skyte. Hvilke dyr melder du til neste post?

Her passerer to rådyr. Skuddavstand er kort, men du kan ikke skyte gjennom krattet. Det er vanskelig å se kjønn og alder på dyra. Dette er en vanlig opplevelse på post, Noen gang hvisker en på jaktradieoen slik at neste post er forberedt på hvilke dyr som kommer.

Hvilket dyr, alder og kjønn er dette?

Tore Andestad

Slik kan det være på jakt. Du ser bare deler av et dyr, men kan ikke skyte før du vet art, kjønn og alder. Bakgrunnen til dette dyret er sikker. Det er en del kvist mellom meg og dyret, derfor skjøt jeg ikke. Dette er en elg. Det ser du på formen og på hvitfargen på innsida av bakbeina. Hvitfargen går langt opp mellom låra. Da er det ganske sikkert en ku. Det ser ikke ut som om dyret har gevir.

Hvilket reinsdyr er dette?

Tore Andestad

Reinskalv i slutten av september. Reinskalver kan ha to korte eller lengre gevirstenger den første høsten. Hos noen av kalvene kan gevirstengene ha en sidetagg.

Hvilket dyr kommer her?

Her kommer en rådyrbukk. Ser du nøyere etter har den to korte gevirstenger. Det vil si at den er født året før. I første del av rådyrjakta er det bare lov å skyte bukk. Skyter du en geit da gir det en bot på mange tusen kroner.

Hvor mange kalver får hjortekoller i gjennomsnitt årlig?

Tore Andestad

Hjortekoller får bare en kalv årlig.

Hva er forskjellen på et gevir og horn?

Tore Andestad

Hjortevilt har gevir. Storfe og geiter har horn. Horn vokser hele livet. Gevir starter å vokse på etterjulsvinteren. Geviret er da dekket av bast (en slags hud). Innenfor basten går det blodårer som gir næring til veksten. Geviret vokser til brunsten nærmer seg. Da ramler basten av og geviret blir hardt. Omkring nyttår feller hjortevilt oftest geviret. Noen uker etter vokser det ut et nytt gevir fra bruddstedet (rosenkransen) nær hodebunnen på dyret. Hos villrein har kalver og hunndyr også gevir. Fellingstidspunktene er der litt annerledes.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.